skip to Main Content
VÅRA

WORKSHOPS

Fokus på resultat

Hjärtat i ProjektDirekts verksamhet är att utforma och leda workshops som bygger på LFA-metoden, men som helt fokuserar på resultatet och anpassas efter de behov som mottagaren har. Metoden lämpar sig  för alltifrån småskaliga lokala projekt till större internationella samarbetsprojekt. Vi tar projektet genom de olika steg som är nödvändig för ett effektivt resultat. Varken mer eller mindre. Deltagarna behöver inga andra förkunskaper än de erfarenheter man bär med sig. Vi kan fullt ut lita på den process som sätts igång och hittills har det aldrig slagit fel. Resultatet hamnar på den nivå som organisationen är mogen för, med effektiv precision. Sen är det bara att sätta igång!

 

Anpassade workshops

Alla workshops är speciellt anpassade efter era behov, utgår från LFA-metoden men ProjektDirekt har utvecklat egna fungerade varianter med fokus på resultatet. Särskilt lämpade för kulturområdet och sociala projekt och verksamheter.

ProjektDirekt erbjuder (klicka på alternativen för mer info)

I Planeringsworkshop ligger fokus på att få fram en struktur med projektmål, övergripande mål, delmål och aktiviteter. I detta fall finns redan bakgrundsfakta och man vet vad man vill arbeta med. En planeringsworkshop kan också vara att ta fram en bakgrunds/nulägesanalys för att bedöma projektets hållbarhet och möjlighet att genomföra.
Planeringsworkshop är också ett utmärkt redskap för samarbetsprojekt mellan olika organisationer, lokalt, nationellt eller internationellt, där gemensamma utgångspunkter, mål och aktiviteter ska konkretiseras.

Planeringsworkshop XL går djupare in på intressenter/målgrupp, problem/nulägesanalys, målanalys samt projektdesign och är uppdelad på två tillfällen. Första tillfället görs en bakgrunds/nulägesanalys och andra tillfället designas projektet utifrån fakta från analysen. Den workshop som blir effektivast för att få en helhetsbild av nuläge och design av projektet eller verksamheten. Den är också den mest effektiva vid samarbetsprojekt där verksamhet ska planeras och gemensamma strukturer ska byggas. Att rekommendera i de flesta fall.

LFA-workshop analyserar projektet från grunden – där planeringsworkshop med fördjupning ingår samt ytterligare analyser såsom antaganden om omvärldens agerande, riskanalys, mätmetoder etc. Hel enkelt en regelrätt LFA-workshop enligt konstens alla regler. Detta är en tredagarsworkshop, men kan uppdelas med tid mellan de olika momenten

Uppföljningsworkshop görs efter att projektet har pågått en tid. Är vi på rätt väg? Behöver delmål och aktiviteter justeras? Ska delredovisning lämnas till styrgrupp eller bidragsgivare? Då är en uppföljning på plats.
Det kan också vara en slutredovisning av projektet där resultatet analyseras och följs upp mot uppsatta mål enligt en särskild metod där effektivitet, hållbarhet, etc mäts.

Verktyg som kan ingå i Workshop beroende på upplägg: LFA-metoden (hela eller delar), Riskanalys, SWOT-analys, Kanban, Gannt-schema mfl. kan användas vid behov men oftast räcker det med att använda ProjektDirekts enkla, snabba och effektiva grundupplägg.

VAD ÄR

LFA-METODEN

LFA är en målstyrd metod för effektiv planering av projekt, som också kan användas vid verksamhetsplanering. Den har blivit populär för att det enkelt ger tydlighet och struktur i planeringen LFA hjälper till att strukturera tankarna för alla som har en egen projektidé.
LFA är ett bra verktyg för att hitta ett logiskt samband mellan mål, resultat och aktiviteter. Ett verktyg som utöver planering används vid analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av projekt.
LFA-metoden är ett resultatinriktat redskap och det krävs allt oftare när man ansöker om bidrag från större organisationer. Svenska ESF-rådet och flera andra stora organisationer rekommenderar LFA som hjälpmedel inför ansökan av stöd. Planering och ansökningar till EU, Sida, Rädda Barnen är några andra exempel.
Planering är en process i olika steg. I LFA inleder man med att göra en problem- och situationsanalys, därefter sätts mål på olika nivåer och först efter det är man klar för att ta fram lämpliga aktiviteter. Det gör att aktiviteterna är tydligt förankrade i en kontext och backas upp av mätbara mål.
I olika typer av kultur- och sociala projekt uppskattas den dialogskapande process som LFA innebär samt lättheten att få överblick på projektets hela flöde. När man förstått metodiken är det också lätt att använda de olika delarna separat. Helt enkelt ett kraftfullt verktyg.
LFA är en teknik för att säkerställa att man når dit man önskar med sitt projekt. LFA väljs ofta som metod då den, rätt använd, leder till genomförbara och uthålliga projekt – helt enkelt resultat. LFA kan användas inom alla typer av sektorer och alla typer av projekt, program och för verksamhetsplanering.

Vill Du Boka In Workshops?

Back To Top